รายการกิจกรรมชุมนุม  

ปิดลงทะเบียนวันที่  20/06/2560   * นักเรียนคนใดยังไม่ดำเนินการลงทะเบียนให้ติดต่อฝ่ายวิชาการที่ห้องวิชาการ
ID Name Teacher Room
Limit
Count
Status
1 พัฒนาบุคลิกภาพ นางสาวขจีจิต ยุระตา แนะแนว 24 5 ปิดลงทะเบียน
2 หมากฮอสไทย นายประกอบ พิมพ์ตะครอง 213 20 7 ปิดลงทะเบียน
3 หมากฮอสไทย นายสุริยัน หนันดูน 213 20 15 ปิดลงทะเบียน
4 A-Math นางมธุรส ศิริวัฒนมงคล 211 20 16 ปิดลงทะเบียน
5 Mathematics ม.ปลาย นายสถาฝน สัตบุตร 215 20 5 ปิดลงทะเบียน
6 โครงงาน นางสาวชัชฎาภรณ์ ประจันพล ราชวิทย์ 20 6 ปิดลงทะเบียน
7 ดอกไม้ประดิษฐ์กับคณิตศาสตร์ นางสาวนริศรา ไชยสงคราม คณิตศาสตร์ 24 6 ปิดลงทะเบียน
8 คณิตศาสตร์ศิลป์ นางรัตเนตร วิชัยผิน 216 20 0 ปิดลงทะเบียน
9 หนอนหนังสือ นางสาวรฐา ยอดน้ำคำ ห้องสมุด 24 24 ปิดลงทะเบียน
10 การพัฒนาบุคลิกภาพ นางปฐมาภรณ์ สิทธิ์เสือ แนะแนว 36 36 ปิดลงทะเบียน
11 คิดเลขเร็ว นางนันทวัน คำสียา 218 20 8 ปิดลงทะเบียน
12 ฟุตบอล นายณัฐพงศ์ สายแสงจันทร์ สนามฟุตบอล 36 15 ปิดลงทะเบียน
13 นานาสาระ นางอมรรัตน์ นิธุรัมย์ 217 24 3 ปิดลงทะเบียน
14 เอนิเมชั่น 2D ม. ต้น นายปรีชา ศาลางาม ห้องคอม 24 16 ปิดลงทะเบียน
15 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นางสาวปิ่นวรัศมิ์ สาแก้ว ห้องคอม 24 0 ปิดลงทะเบียน
16 Mechatronic นายสกลเกียรติ ขันทอง ห้องเขียนแบบ 24 11 ปิดลงทะเบียน
17 Project Com1 นายพีระ บุญฉลาด คอม1 36 7 ปิดลงทะเบียน
18 Project Com1 นายเอกชัย วัฒนไชย Com1 36 0 ปิดลงทะเบียน
19 เชฟรุ่นจิ๋ว นางอริญชยา ยันรัมย์ คหกรรม 24 23 ปิดลงทะเบียน
20 เชฟรุ่นจิ๋ว นางสาวจิตรา ลือโสภา คหกรรม 24 23 ปิดลงทะเบียน
21 นักศึกษาวิชาทหาร นายสุพจน์ อรุณโน สนาม 50 31 ปิดลงทะเบียน
22 วรรณกรรมไทย นายคมสัน กรวยสวัสดิ์ 232 24 0 ปิดลงทะเบียน
23 รักษ์ภาษา นางอิสรีย์ เจริญพันธุวงศ์ 235 24 2 ปิดลงทะเบียน
24 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียน นางดวงพร อรุณโน ห้องประชาสัมพันธ์ 12 5 ปิดลงทะเบียน
25 ครอสติช นางสาวเพ็ญนภา เพ็งวิสาภาพพงษ์ 236 12 5 ปิดลงทะเบียน
26 บอดี้เวท นางสาวกมลรัตน์ ภวภูตานนท์ 231 12 12 ปิดลงทะเบียน
27 ศาสตร์พระราชา นายวรวัฒน์ วัฒนธีรางกูร 234 24 2 ปิดลงทะเบียน
28 ฟุตบอล นายภาณุพงษ์ ชาญศรี สนามฟุตบอล 36 16 ปิดลงทะเบียน
29 วอลเล่ย์บอล นายฉลาด ชนไพโรจน์ สนามวอลเลย์บอล 36 36 ปิดลงทะเบียน
30 แอโรบิคแดนซ์ นายพีรศักดิ์ ไลไธสง สุขศึกษา 36 9 ปิดลงทะเบียน
31 ฟิสิกส์สัประยุทธ์ นางสาวนภาพร เทียมทะนง 131 24 8 ปิดลงทะเบียน
32 ฟิสิกส์สัประยุทธ์ นางสาวยุวดี สุวรรณ์ 131 24 0 ปิดลงทะเบียน
33 Food Science นางสาวลาวัลย์ ศิริสุข ห้องวิทย์ 24 0 ปิดลงทะเบียน
34 Food Science นางสาวธณิดา วงศ์พุฒ ห้องวิทย์ 24 7 ปิดลงทะเบียน
35 Food Science นางรพีพร ตะเคียนราม ห้องวิทย์ 24 0 ปิดลงทะเบียน
36 Art Science นางสาวมุกดา จำนงค์ศรี 123 18 0 ปิดลงทะเบียน
37 Art Science นางสาวรัชนี วุฒิญา 123 18 0 ปิดลงทะเบียน
38 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อพืชและเป่าแก้ว นางกัลยาณี วัฒนธีรางกูร ห้องเพาะเลี้ยง 34 24 ปิดลงทะเบียน
39 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.ต้น นางสาวรวิวรรณ กองมาศ ห้องวิทย์ 24 2 ปิดลงทะเบียน
40 นักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม นายเกียรติศักดิ์ บุตรสุด 216 18 0 ปิดลงทะเบียน
41 นักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม นายธิติ เพียรโคตร 216 18 4 ปิดลงทะเบียน
42 ของเล่นพื่นบ้าน นายมาฆภูมิ ชุมพลวงศ์ 137 24 3 ปิดลงทะเบียน
43 Science Fiction Movie Club นางสาวโนรฮีดายะห์ กาโฮง 124 24 24 ปิดลงทะเบียน
44 Science Fiction Movie Club นางสาวศรีวิกาญจน์ กรุมรัมย์ 124 24 5 ปิดลงทะเบียน
45 การทำขนมแบบ STEM นางสาววัชราภรณ์ แสนนา 120 18 18 ปิดลงทะเบียน
46 การทำขนมแบบ STEM นางสาวพรพิมล เชาระกำ 120 14 5 ปิดลงทะเบียน
47 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) นางพชรพรรณ พิมพ์ตะครอง 123 36 4 ปิดลงทะเบียน
48 ฟิสิกส์พาเพลิน นางสาวพจนี มาลัยศรี ห้องฟิสิกส์ 24 0 ปิดลงทะเบียน
49 วิทยาศาสตร์ นายธเนษ อาจพลไทย ห้องวิทย์ 24 0 ปิดลงทะเบียน
50 วิทยาศาสตร์ นางสาววิลาวัลย์ พรมชุม ห้องวิทย์ 24 0 ปิดลงทะเบียน
51 วิทยาศาสตร์ นางวัลยา บุราณรมย์ ห้องวิทย์ 24 0 ปิดลงทะเบียน
52 วิทยาศาสตร์ นางวรัญนภรณ์ จันทร์ศรี ห้องวิทย์ 24 0 ปิดลงทะเบียน
53 วิทยาศาสตร์ นายภานุพงศ์ ปราบหนองบัว วิทย์ 24 0 ปิดลงทะเบียน
54 โลกสวยด้วยสี นายสุพล สิ่วไธสง ห้องศิลปะ 24 10 ปิดลงทะเบียน
55 ศิลปะสร้างสรรค์ นายณรงค์ เหมือนประโคน ห้องศิลปะ 24 19 ปิดลงทะเบียน
56 ดนตรี นายกัมสิทธิ์ เมตตาพล ห้องดนตรี 36 36 ปิดลงทะเบียน
57 นาฎศิลป์ นางสาวนาฏณิดา ก้อนคำใหญ่ นาฏศิลป์ 24 5 ปิดลงทะเบียน
58 ส่องอดีต นายพิชัย ขวัญทอง 248 24 14 ปิดลงทะเบียน
59 มารยาทไทย นางสาวชนันพัฒน์ วรรณวิจิตร 242 24 8 ปิดลงทะเบียน
60 มารยาทไทย นางสาววิไลวรรณ ใยทอน 242 24 1 ปิดลงทะเบียน
61 ท่องไปโลกกว้าง นางสาวพัชรดา สระทองดี 245 25 25 ปิดลงทะเบียน
62 ทวิภพ เจาะเวลา หาอดีต นายพงศธร รุ่งโรจน์ 242 24 24 ปิดลงทะเบียน
63 รักษ์เมืองไทย นางอรุณศรี มณีวรรณ 247 24 4 ปิดลงทะเบียน
64 รักษ์เมืองไทย นางสาวปวีณา บุญกฤษ์ 247 24 0 ปิดลงทะเบียน
65 นักศึกษาวิชาทหาร นางสาววีรอร เหมางกูร สนาม 50 6 ปิดลงทะเบียน
66 สนุกกับภาษาเกาหลี นางสาวสมถวิล วงศ์ประณุท 224 24 24 ปิดลงทะเบียน
67 เรียนง่ายสไตล์ญี่ปุ่น นางสาวนฤมล เพียขันทา 227 24 6 ปิดลงทะเบียน
68 DIY นางสาวสถาพร เกษพิบูล 226 24 14 ปิดลงทะเบียน
69 Crossword นางมะลิวรรณ จงปัตนา 223 24 4 ปิดลงทะเบียน
70 Crossword นายขัตติยานันท์ โนนไธสง 223 24 5 ปิดลงทะเบียน
71 ภาษาพาสนุก นางวรางคณา ชาติมนตรี 229 12 0 ปิดลงทะเบียน
72 Enlish Times นายจีรพงษ์ คำสียา 225 24 3 ปิดลงทะเบียน
73 หรรษากับภาษาอังกฤษ นางสาวปนรรฐพร ชวนรัมย์ 222 24 6 ปิดลงทะเบียน
74 Street Basketball นายสมภพ งามมาศ สนามบาสเก็ตบอล 30 30 ปิดลงทะเบียน
รวม 1837 692