รายการกิจกรรมชุมนุม  

ปิดลงทะเบียนวันที่  11/11/2559   * นักเรียนคนใดยังไม่ดำเนินการลงทะเบียนให้ติดต่อฝ่ายวิชาการที่ห้องวิชาการ
ID Name Teacher Room
Limit
Count
Status
1 หมากฮอสไทย นายประกอบ พิมพ์ตะครอง 213 24 24 ปิดลงทะเบียน
2 หมากฮอสไทย นายสุริยัน หนันดูน 213 24 24 ปิดลงทะเบียน
3 คิดเลขเร็ว ม.ต้น นางปฐมาภรณ์ สิทธิ์เสือ 214 24 8 ปิดลงทะเบียน
4 คณิตศาสตร์ ม. ต้น นางนันทวัน คำสียา 218 24 2 ปิดลงทะเบียน
5 คิดเลขเร็ว ม.ปลาย นางรัตเนตร วิชัยผิน 216 24 19 ปิดลงทะเบียน
6 SUDOKU นางอมรรัตน์ นิธุรัมย์ 217 24 4 ปิดลงทะเบียน
7 A-Math นางมธุรส ศิริวัฒนมงคล 212 24 22 ปิดลงทะเบียน
8 Mathematics ม.ปลาย นายสถาฝน สัตบุตร 215 24 1 ปิดลงทะเบียน
9 โครงงาน นางสาวชัชฎาภรณ์ ประจันพล ลานราชวิทย์ 24 3 ปิดลงทะเบียน
10 สถิติ นางสาวรฐา ยอดน้ำคำ ลานราชวิทย์ 10 1 ปิดลงทะเบียน
11 Webapplication นายพยุงศักดิ์ โพธิ์ไทร ห้องคอมพิวเตอร์ 1 11 11 ปิดลงทะเบียน
12 โครงงานสิ่งประดิษฐ์ ม. ปลาย นายพีระ บุญฉลาด ห้องอุตสาหกรรม 24 9 ปิดลงทะเบียน
13 อิ่มอร่อยค่อยประดิษฐ์ นายสุพจน์ อรุณโน โรงฝึกงาน 24 12 ปิดลงทะเบียน
14 เอนิเมชั่น 2D ม. ต้น นายปรีชา ศาลางาม ห้องวิทยบริการ 24 10 ปิดลงทะเบียน
15 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นางสาวปิ่นวรัศมิ์ สาแก้ว ห้องคอมพิวเตอร์ 2 24 3 ปิดลงทะเบียน
16 i-Robot นายสกลเกียรติ ขันทอง ห้องเขียนแบบ 24 3 ปิดลงทะเบียน
17 รักการอ่าน นายวรวัฒน์ วัฒนธีรางกูร ห้องหมวดภาษาไทย 24 4 ปิดลงทะเบียน
18 บรรณารักษ์รักหนังสือ นางสาวเพ็ญนภา เพ็งวิสาภาพพงษ์ ห้องสมุด 24 19 ปิดลงทะเบียน
19 ยุวบรรณารักษ์ นางสาวกมลรัตน์ ภวภูตานนท์ ห้องสมุด 24 8 ปิดลงทะเบียน
20 วรรณกรรมไทย นายคมสัน กรวยสวัสดิ์ 232 24 7 ปิดลงทะเบียน
21 แม่ครัวสมัครเล่น นางดวงพร อรุณโน โรงฝึกงาน 24 23 ปิดลงทะเบียน
22 รักษ์ภาษา นางอิสรีย์ เจริญพันธุวงศ์ 235 24 1 ปิดลงทะเบียน
23 ฟุตบอล นายณัฐพงศ์ สายแสงจันทร์ สนามฟุตบอล 24 23 ปิดลงทะเบียน
24 ฟุตบอล นายภาณุพงษ์ ชาญศรี สนามฟุตบอล 24 24 ปิดลงทะเบียน
25 Street Basketball นายสมภพ งามมาศ สนามบาสเก็ตบอล 24 25 ปิดลงทะเบียน
26 วอลเล่ย์บอล นายฉลาด ชนไพโรจน์ สนามวอลเลย์บอล 24 24 ปิดลงทะเบียน
27 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ นายเกียรติศักดิ์ บุตรสุด 139 12 6 ปิดลงทะเบียน
28 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ นายธิติ เพียรโคตร 139 12 4 ปิดลงทะเบียน
29 สอวน.เคมี นางสาววัชราภรณ์ แสนนา 121 10 6 ปิดลงทะเบียน
30 ฟิสิกส์สัประยุทธ์ นางจรัสศรี งามมาศ 131 24 0 ปิดลงทะเบียน
31 ฟิสิกส์สัประยุทธ์ นางสาวนภาพร เทียมทะนง 131 24 19 ปิดลงทะเบียน
32 จิตอาสาพาเพลิน นางสาวพจนี มาลัยศรี 245 24 4 ปิดลงทะเบียน
33 วิศวกรน้อยกับของเล่น (ม.ต้น) นางสาวรวิวรรณ กองมาศ 133 24 1 ปิดลงทะเบียน
34 วิศวกรน้อยกับของเล่น (ม.ต้น) นางสาวพรพิมล เชาระกำ 133 24 0 ปิดลงทะเบียน
35 Food Science นางสาวธณิดา วงศ์พุฒ 126 24 7 ปิดลงทะเบียน
36 Food Science นางรพีพร ตะเคียนราม 126 24 13 ปิดลงทะเบียน
37 Food Science นางพชรพรรณ พิมพ์ตะครอง 126 24 17 ปิดลงทะเบียน
38 Art Science นางสาวรัชนี วุฒิญา 123 24 0 ปิดลงทะเบียน
39 Art Science นางเดือนเพ็ญ ก่อเกียรตินพกุล 123 24 0 ปิดลงทะเบียน
40 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อพืชและเป่าแก้ว นางกัลยาณี วัฒนธีรางกูร ห้องเพาะเลี้ยง 24 19 ปิดลงทะเบียน
41 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อพืชและเป่าแก้ว นางสาวชวัญลักษณ์ การะเกตุ ห้องเพาะเลี้ยง 24 14 ปิดลงทะเบียน
42 มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต นางสาวโนรฮีดายะห์ กาโฮง 124 24 7 ปิดลงทะเบียน
43 โลกสวยด้วยสี นายสุพล สิ่วไธสง ห้องศิลปะ 24 6 ปิดลงทะเบียน
44 ศิลปะสร้างสรรค์ นายณรงค์ เหมือนประโคน ร่มต้นมะม่วง 24 13 ปิดลงทะเบียน
45 ดนตรี นายกัมสิทธิ์ เมตตาพล ห้องดนตรี 24 24 ปิดลงทะเบียน
46 นาฎศิลป์ นางสาวกนิษฐา สอนชา ห้องนาฎศิลป์ 24 4 ปิดลงทะเบียน
47 จิตอาสา นางสาวพัชรดา สระทองดี 245 24 24 ปิดลงทะเบียน
48 ส่องอดีต นายพิชัย ขวัญทอง 248 24 24 ปิดลงทะเบียน
49 มารยาทไทย นางสาวชนันพัฒน์ วรรณวิจิตร 243 24 15 ปิดลงทะเบียน
50 มารยาทไทย นางสาววิไลวรรณ ใยทอน 243 24 0 ปิดลงทะเบียน
51 พับกระดาษ นางสาวปวีณา บุญกฤษ์ 247 24 24 ปิดลงทะเบียน
52 พับกระดาษ นางอรุณศรี มณีวรรณ 247 24 24 ปิดลงทะเบียน
53 ประดิษฐ์ประดอย นางสาววีรอร เหมางกูร 244 24 12 ปิดลงทะเบียน
54 Junior Guide ม.ปลาย นางสาวสถาพร เกษพิบูล 226 24 0 ปิดลงทะเบียน
55 Club Anywhere ม.5-6 นายขัตติยานันท์ โนนไธสง 225 24 18 ปิดลงทะเบียน
56 Cross Word นางมะลิวรรณ จงปัตนา 222 24 13 ปิดลงทะเบียน
57 ธนาคารโรงเรียน (รุ่นใหม่) ม.4 นางสาวปนรรฐพร ชวนรัมย์ ธนาคารโรงเรียน 15 15 ปิดลงทะเบียน
58 พี่เลี้ยงธนาคารโรงเรียน ม.5 นางสาวอรอุมา ปาสาใน ธนาคารโรงเรียน 15 12 ปิดลงทะเบียน
59 ภาษาจีน ม.ต้น Miss Huo Zhiging 226 24 1 ปิดลงทะเบียน
60 Old Music Lover นายจีรพงษ์ คำสียา 223 15 15 ปิดลงทะเบียน
61 Lean English through poem นางวรางคณา ชาติมนตรี 228 24 5 ปิดลงทะเบียน
62 ภาษาญี่ปุ่น นางสาวนฤมล เพียขันทา 227 24 4 ปิดลงทะเบียน
63 ท่องโลกญี่ปุ่น2 นางสาวสมถวิล วงศ์ประณุท 224 24 6 ปิดลงทะเบียน